تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

تعداد صفحات : 118

دسته : بیمه

حجم فایل : 40 KB

مبلغ : 14400 تومان

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

تعداد صفحات : 39

دسته : بیمه

حجم فایل : 1043 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

تعداد صفحات : 42

دسته : بیمه

حجم فایل : 846 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

تعداد صفحات : 40

دسته : بیمه

حجم فایل : 506 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بیمه و ریسک

تعداد صفحات : 26

دسته : بیمه

حجم فایل : 848 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت ریسک های اشخاص

تعداد صفحات : 43

دسته : بیمه

حجم فایل : 152 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت انواع ریسک در جامعه

تعداد صفحات : 27

دسته : بیمه

حجم فایل : 1376 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

تعداد صفحات : 25

دسته : بیمه

حجم فایل : 119 KB

مبلغ : 6000 تومان

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

تعداد صفحات : 38

دسته : بیمه

حجم فایل : 156 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت ریسک های مسئولیت

تعداد صفحات : 34

دسته : بیمه

حجم فایل : 129 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

تعداد صفحات : 35

دسته : بیمه

حجم فایل : 1697 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بیمه های مسئولیت

تعداد صفحات : 31

دسته : بیمه

حجم فایل : 2234 KB

مبلغ : 6000 تومان

1